Hlavná stránka

Súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó je absolventom denného štúdia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1988 až 1993. V rokoch 1993 až 1997 vykonával rôznu právnu prax /podnikový právnik, koncipient, exekútorský koncipient, exekútorský kandidát/. Začiatkom roka 1997 vyhral konkurz na miesto exekútora so sídlom v Komárne s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky a následne, dňa 10. 1. 1997 bol vymenovaný za súdneho exekútora.

Súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó vykonáva exekučnú činnosť v Exekútorskom úrade v Komárne s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.  Počtom stálych zamestnancom 7 sa radí medzi stredne veľké exekútorské úrady. Pri svojej práci veľký dôraz kladie na čo najrýchlejšie vymoženie pohľadávky oprávneného. Pri zistení majetku u povinného je na tento majetok v čo najkratšom čase vykonaná exekúcia, splátkové kalendáre s povinnými uzatvára len vo výnimočných prípadoch na návrh oprávneného.

Od začiatku činnosti súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó vymožením ukončil vyše 15 000 exekučných konaní. Exekútorsky úrad prijíma každý návrh na vykonanie exekúcie, ktorý spĺňa všetky náležitosti.

Výkon práce exekútora a dosiahnutý výsledok nezávisí vždy len na kvalite jeho činnosti, je ovplyvnený i rozhodovacou činnosťou súdov v rámci exekučných konaní.

O priebehu exekučného konania sa môže oprávnený informovať kedykoľvek v úradných hodinách. Oprávnený má možnosť v sídle exekútorského úradu nahliadnuť do exekučného spisu a osobne sa presvedčiť o realizovaných šetreniach a ďalších úkonoch a tiež navrhnúť postup, ktorý by napomohol úspešnosti konania.
 

 

Aktuálne dražby

Momentálne neprebiehajú žiadne dražby.
Palatínova 41Tel./Fax.: 035 77 31 751
945 05 Komárno035 77 31 752
Úradné hodiny:
pondelok, utorok, piatok: 8.00 - 12.00 hod.
streda: 8.00 - 16.00 hod.
Email:  exekutorkomarno@stonline.sk
 

Copyright © 2010 JUDr. Ladislav Szabó, All rights reserved. Webdesign: gART